บทความวิจัยทั้งหมด

อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการอาหารพื้นบ้านยอดนิยมตามหลักโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตภาคเหนือตอนบน

ผู้วิจัย: พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร., รศ.รวีโรจ …

Read More »