สาขาวิชารัฐศาสตร์

พระมหาสนอง ปจฺโจปการี, ผศ.ดร.

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

ประวัติการศึกษา :

-พ.ศ.2535 พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ)  ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-พ.ศ. 2539 อ.ม.(บาลีและสันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-พ.ศ. 2556 ค.ด.(อุดมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

เบอร์โทรติดต่อ 082-855-9172

ผศ.ปรีขา บุญทวี

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

ประวัติการศึกษา :

-พ.ศ. 2536 พธ.บ.(การบริหารการศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-พ.ศ. 2538 M.A. (Linguistics) University of Poona , India

-พ.ศ. 2549 M.A. (Politics) Tilak Maharashtra Vidyapeeth University, India

 

เบอร์โทรติดต่อ 087-229-3171

นายสุนันท์ คำลุน

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

ประวัติการศึกษา :

-พ.ศ. 2555 พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-พ.ศ. 2559 ร.ม. (วิชาเอกการปกครอง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

เบอร์โทรติดต่อ 083-342-5344

นายกฤษณา เสนาเวียง

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

ประวัติการศึกษา :

-พ.ศ. 2546  พธ.บ. (ปรัขญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-พ.ศ. 2552  ร.ม. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

เบอร์โทรติดต่อ 082-129-7897

นางสาวปรางทิพย์ มั่นธร

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

ประวัติการศึกษา :

-พ.ศ. 2554 ร.บ.(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-พ.ศ. 2561 ร.ม.(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เบอร์โทรติดต่อ 098-637-4397