สาขาพระพุทธศาสนา

พระครูศรีปริยัติการ

หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ประวัติการศึกษา :

พ.ศ. 2529 นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. 2537 เปรียญธรรม ๖ ประโยค

พ.ศ. 2542 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (พธ.บ.) รุ่นที่ 45

                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

พ.ศ. 2555 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.)

                 รุ่นที่ 22 บัณฑิตวิทยาลัย

                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) 

 

เบอร์โทรติดต่อ 081-873-2909

พระครูสุวรรณทัศนาธร

อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ประวัติการศึกษา :

พ.ศ. 2549 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต เอกสังคมศึกษา

             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พ.ศ. 2556 ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา 

             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เบอร์โทรติดต่อ 088-551-7449

พระศักดิ์สกล สกฺกมหิทฺธิมลาวิโก

อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ประวัติการศึกษา :

พ.ศ. 2554 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับ ๑

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2560 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา)

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทรติดต่อ 087-218-6721

ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์

อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ประวัติการศึกษา :

พ.ศ. 2553 ปร.ด.(ประชากร)

                   มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

เบอร์โทรติดต่อ 081-057-9163