สาขาวิชาสังคมศึกษา

พระครูสิริเจติยานุกิจ, ผศ. ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ประวัติการศึกษา :

เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. 2535 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2539 Master of Arts (M.A.)    Delhi University, India,

พ.ศ. 2550 ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)   ม.เกษตรศาสตร์

 

เบอร์โทรติดต่อ 061-145-0592

ผศ.ลิขสิทธ์ สิงห์งอย

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

ประวัติการศึกษา :

พ.ศ.2540 พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.2542 กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

เบอร์โทรติดต่อ 081-060-7090

Email : likhasit61@gmail.com

พระวิระพันธ์ติกฺขปญฺโญ (เสียงเย็น)

อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา

ประวัติการศึกษา :

พ.ศ. 2545 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดมุกดาหาร

พ.ศ. 2558 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

                      คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                      วิทยาลัยสงฆ์นครพนม (เกียรตินิยมอันดับ ๒)

พ.ศ. 2561 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

                     คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

 

เบอร์โทรติดต่อ 061-672-9437

นายมาวิน โทแก้ว

อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา

ประวัติการศึกษา :

2559 ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต 

           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2561 ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์งานวิจัย :

งปม. 2562 วิถีชีวิตใหม่ : ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ในจังหวัดนครพนม

 

เบอร์โทรติดต่อ 082-146-8664

Email : marwinthokew@gmail.com

นายปภังกร สายบัว

อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา

ประวัติการศึกษา :

-ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ พธ.บ.(สาขาวิชาสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

-ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.ส่วนกลาง)

 

เบอร์โทรติดต่อ 080-012-7178

นายณลิณ ควรครู

อาจาย์สาขาวิชาสังคมศึกษา

ประวัติการศึกษา :

2544 ศศ.บ.(ปรัญญา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2556 กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

เบอร์โทรติดต่อ 089-005-7665

Email : nalinkk@gmail.com