ระบบสืบค้นงานวิจัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ปรัชญา

ปณิธาน

“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 

พัฒนาจิตใจและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เป็นศูนย์รวมวิทยาการต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ ในระดับท้องถิ่น จะมุ่งมั่นในการทําหน้าที่ให้การศึกษา ค้นคว้าและแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนาและประยุกต์เข้ากับศาสตร์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการของวิทยาลัยและพระพุทธศาสนาให้นําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล อีกทั้งยังทําหน้าที่ให้บริการความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาชนในท้องถิ่น สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน.​​

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนมมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปรัชญา ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นบัณฑิตที่มีปฎิปทาที่น่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นําด้านจิตใจและปัญญา มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ ส่งเสริมพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้บรรลุสิ่งที่พึงประสงค์ดังนี้
       ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนมเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นเน้นการศึกษาในด้านพระพุทธศาสนาให้โอกาสแก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
       ๒. จัดโครงสร้างการบริหารในวิทยาลัยสงฆ์ให้มีความกระชับและมีความชัดเจนสามารถบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้และสามารถประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี
       ๓. สร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยทางพระพุทธศาสนาให้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา สามารถที่จะทําให้เกิดสังคมแห่งปัญญา สังคมเอื้ออาทรและสังคมคุณภาพรวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับท้องถิ่นด้วย
       ๔. ระบบการให้บริการวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนามีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการสร้างศักยภาพและความพร้อมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ทําให้นําไปสู่การพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่น ให้เกิดดุลยภาพและความเข็มแข็งด้วยวิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

เป็นสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น มีบทบาทในการให้การศึกษา

พระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและวิทยาการต่างๆ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา