ติดต่อ

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ตั้ง

33 หมู่ 9 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

เบอร์โทรศัพท์

042-532-106

Contact us

nkpmcu@gmail.com