โครงสร้างบุคลากร
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พระครูสิริเจติยานุกิจ, ผศ. ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

 

ดร.ศตพล ใจสบาย

พระมหาสนอง ปจโจปการี, ผศ.ดร.

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและหัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

นายณัฐพงษ์ เปี้ยคำ

นายพัชรกุล นารีนุช

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

 

ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ