โครงสร้างบุคลากร
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

พระครูสิริเจติยานุกิจ, ผศ. ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม

 

ดร.ศตพล ใจสบาย

พระมหาสนอง ปจโจปการี, ผศ.ดร.

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและหัวหน้าสาขาการสอนภาษาอังกฤษ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขารัฐศาสตร์

นายณัฐพงษ์ เปี้ยคำ

นายพัชรกุล นารีนุช

ผู้อำนวยการสำนักงาน

 

ผู้อำนวยการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล)