สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

ดร.ศตพล ใจสบาย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและหัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา :

-พ.ศ. 2538 ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

-พ.ศ. 2542 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

-พ.ศ. 2561 ปร.ด. (วิจัยหลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

เบอร์โทรติดต่อ 089-645-1415

พระมนตรี ปภสฺสโร

อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา : 

-พ.ศ.2562 พธ.ม. (ภาษาอังกฤษ) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

เบอร์โทรติดต่อ 099-208-8146

นางสาวศศิธร ล่องเลิศ

อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา :

– พ.ศ. 2543 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

– พ.ศ. 2547 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

เบอร์โทรติดต่อ 098-549-2965

Email : sasithorn.lon@mcu.ac.th

นายพิบูลย์ศักดิ์ เมืองโคตร

อาจาย์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา :

– พ.ศ. 2533 พธ.บ. (ศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– พ.ศ. 2537 M.A. (Linguistics) Mysore University, India

 

เบอร์โทรติดต่อ 093-359-2763

Mr.Yukesh Shakya

อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติการศึกษา :

– พ.ศ. 2551 ปริญญาตรี – ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

– พ.ศ. 2558 ปริญญาโท – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เบอร์โทรติดต่อ 094-263-8690