งานจัดการความรู้ (KM)

พระครูสิริเจติยานุกิจ, ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนมและที่ปรึกษาการจัดการความรู้(KM)

ดร.ศตพล ใจสบาย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและที่ปรึกษาการจัดการความรู้(KM)

พระมหาสนอง  ปจฺโจปการี, ผศ.ดร.

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประธานอนุกรรมการการจัดการความรู้(KM)

นางสาวศศิธร ล่องเลิศ

รองประธานอนุกรรมการ

พระครูศรีปริยัติการ

กรรมการ

พระมนตรี ปภัสสโร

กรรมการ

ผศ.ปรีชา บุญทวี

กรรมการ

นายณัฐพงษ์ เปี้ยคำ

กรรมการ

นายสุนันท์ คำลุน

กรรมการ

Mr. Yukesh Shakya

กรรมการ

นางสาวจิราภรณ์ เวฬุวนารักษ์

กรรมการ

นายพัชรกุล นารีนุช

กรรมการและเลขานุการ/

ผู้ประสานงาน

นางสาววันทา แก้วหนองสังข์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ/

ผู้ประสานงาน

งานจัดการความรู้ (KM) 2563