รอบรั้วมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมส่วนหลัง อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมส่วนหลัง-วส.นพ ประกว …

Read More »

ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง-2563ดาว …

Read More »