รอบรั้วมหาวิทยาลัย

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบสาม

ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบสาม

ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคค …

Read More »

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบสอง

ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคค …

Read More »

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบแรก (โควตา)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้า …

Read More »

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู์มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบแรก (โควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก-โควต้า66 ประกาศรายชื่อผู้ม …

Read More »

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบสาม

ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน …

Read More »

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบสาม

ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิ …

Read More »

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา-รอบ-2 ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแรก (โควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษา-รอบแรก-โ …

Read More »